Namaste India Events

Team

PRATIK & PRANAV JHAVERI

PRATIK & PRANAV JHAVERI

FOUNDERS

VINAYAK DAMLE

VINAYAK DAMLE

BUSINESS HEAD

VISHAL PATEL

VISHAL PATEL

ACCOUNTANT

RUTIKA PATEL

RUTIKA PATEL

SR. MANAGER SALES

PORUSH JAIN

PORUSH JAIN

ASST SALES MANAGER

YOGESH CHATURVEDI

YOGESH CHATURVEDI

PRODUCTION MANAGER

NILESH TIWARI

NILESH TIWARI

PRODUCTION EXECUTIVE

KHUSHI SHAH

KHUSHI SHAH

MANAGEMENT EXECUTIVE

RUSHIKA PAREKH

RUSHIKA PAREKH

MANAGEMENT EXECUTIVE

DIPAK BHAKTA & DILIP RANGOONWALA

DIPAK BHAKTA & DILIP RANGOONWALA

OFFICE ASSISTANT